Terms & Conditions

1. Kushtet e garancisë

Për çdo blerje apo shitje në rrugë elektronike në platformën online balkmall.com, çdo përdorues automatikisht pranon pa asnjë rezervë të gjitha kushtet dhe termat e përcaktuara në website.
Balkmall.com rezervon të drejtën për të ndryshuar termat e përdorimit dhe kushtet e përgjithshme sa herë që do të jetë e nevojshme, përdoruesit gjithmonë do të informohen për çdo ndryshim duke klikuar në komandën “Termat & Kushtet” në faqen online të balkmall.com

2. E drejta e autorit

E gjithë përmbajtja e faqes online balkmall.com, emri, logo, dizajni, rregullat, udhëzimet, ikonat, videot dhe çdo element tjetër që përbën të drejtën e autorit sipas legjislacionit shqiptar, është pronë ekskluzive e subjektit balkmall.com, në rast të kundert do t'i drejtohemi instancave përkatëse për zgjidhjen e këtij problemi.

3. Parimi i konfidencialitetit

Të gjitha të dhënat që jepen nga individët apo subjektet e regjistruar në faqen elektronike, do të jenë tërësisht të fshehta dhe të ndaluara për përdorim të jashtëm. Të gjitha të dhënat që disponohen nga balkmall.com, nuk do të përdoren për asnjë arsye tjetër përveç procesit të shit-blerjes, transportit dhe përfundimit me sukses të çdo porosie. Çdo blerës ose shitës ka të drejtë të kërkojë që të fshijë të dhënat e tij personale dhe llogarinë e tij në rast se nuk dëshiron të jetë më pjesë e balkamall.com, duke bërë mbylljen e llogarisë së tij.

4. Siguria e pagesave

Transaksionet monetare në platformën balkmall.com garantohen në nivelin maksimal të sigurisë, pasi në këtë website përdoret protokolli elektronik më i sigurtë “https”

Ne përdorim Stripe për të Procesuar në mënyrë të Sigurtë kartat tuaja. Pagesat me Kartë Krediti/Debiti mund të bëhen nga Shqipëria dhe Kosova pa tarifa ekstra.

5. Mënyrat e pagesës

• Pagesë me Kartë Krediti/Debiti

• Pagesë me PayPal

• Cash në Dorëzim (Momentalisht kjo mënyrë mund të përdoret vetëm nga Shqipëria).

6. Të drejtat dhe detyrimet e blerësit.

Blerësi ka të drejtë:

• Të përfitojë shërbim të shpejtë dhe cilësor

• Të krijojë llogari në website dhe të përfitojë në bazë të numrit të blerjeve të kryera, zbritje në çmime, promocione, oferta, etj.

• Të kërkojë informacion duke kontaktuar në numrin tonë të celularit, duke dërguar mesazh në chat-in e website, duke dërguar e-mail në postën elektronike [email protected] ose mesazh në rrjetet sociale (Facebook, Instagram).

• Të ushtrojë të drejtën e ankimimit duke dërguar pretendimet e tij në postën elektronike [email protected] dhe stafi i platformës do të marrë masat e duhura për çdo situatë.

• Të kthejë produktin mbrapsht sipas rregullave të kthimit dhe të kompensimit.

Blerësi ka për detyrë:

• Të pranojë pa asnjë rezervë kushtet dhe termat e subjektit balkmall.com për të cilat çdo blerës do të vihet në dijeni duke klikuar komandën "Kushtet dhe Termat" në website

• Të japë informacionet, të dhënat e domosdoshme për kryerjen në mënyrë të suksesshme të blerjes. (Emër, Mbiemër, Adresë, Nr. Cel).

7. Të drejtat dhe detyrimet e shitësit

Shitësi ka të drejtë:

• Të listojë vetë produktet e tij në website, nën kategorinë perkatëse

• Të kërkojë asistencën e stafit të balkmall.com për të reklamuar produktet në website

• Të kryejë vetë shërbimin e transportit të produkteve

Shitësi ka për detyrë:

• Të përditësojë sasinë e produkteve të reklamuara në website (nr. e produkteve të cilat janë gjendje), të fshijë nga lista e reklamimeve në website produktin që nuk është më gjendje në magazinë

• Të mbajë përgjegjësi për produktin/shërbimin e ofruar ndaj klientëve të balkmall.com

• Shërbimi i transportit të kryhet brenda afatit të përcaktuar në rregulloren e balkmall.com

• Të zbatojë parimin e konfidencialitetit, duke ruajtur të dhënat dhe informacionin e blerësve me përgjegjshmëri të lartë.

8. Shkelja e termave dhe kushteve

Në qoftë se shkelen këto terma dhe kushte balkmall.com ka të drejtë të kufizojë aktivitetin në platformën online, të heqi ofertën, të përfundojë listimet, të paralajmërojë përdoruesit e tjerë për veprimet e shkelësit.

9. Ligji i zbatueshëm

Këto kushte dhe rregulla rregullohen dhe interpretohen në përputhje me Kodin Civil, ligjin nr. Nr.10 273, datë 29.4.2010 “Për dokumentin elektronik” të ndryshuar, (Ndryshuar me ligjin nr.101/2015,datë 23.9.2015), Ligji nr. Nr.9880, datë 25.2.2008 “Për nënshkrimin elektronik” si dhe në legjislacionin në fuqi të Republikës së Shqipërisë në momentin e nënshkrimit të kësaj kontrate.